________NhohN________
____Nds:` `:sdN____
_my/. ./ym_
s` `s
+ .-. o
+ `-/+sso+/-` o
o .:+/-` `-/o o
o +ho+/::///////+hd o
s`dso.````` `o/h`s
_mN++o:. ./o/+Nm_
____Nmys+///+symN____
________NhohN________